Jegyek

Adatkezelési tájékoztató

1. A Tájékoztató célja, hatálya, módosítása

1.1. Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy megadja Önnek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) megfelelő tájékoztatást a Néprajzi Múzeum által az etnoshop.hu weboldalon üzemeltetett webshop (a továbbiakban: Webshop) keretében Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak kezeléséről és az ezzel kapcsolatos jogairól.

1.2. A Tájékoztató hatálya kizárólag az etnoshop.hu weboldalon a Webshop keretében Ön által megadott személyes adatok kezelésére terjed ki.

1.3. A Tájékoztató és annak esetleges módosítása az etnoshop.hu weboldalon történő közzétételtől hatályos.

 

2. Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Vásárló: az az érintett, aki személyes adatait a Néprajzi Múzeum által működtetett etnoshop.hu honlapon, a Webshopon keresztül történő megrendelés céljából megadta.

 

3. Az Adatkezelő és elérhetőségei

3.1. Adatkezelő neve: Néprajzi Múzeum
Adatkezelő székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.
Adatkezelő e-mail címe: shop@neprajz.hu
Adatkezelő telefonszáma: +36 70 465 4080

3.2. Az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait. Ön, mint az adatkezelés kapcsán azonosított természetes személy, az adatkezelés érintettje.

 

4. Az adatkezelés jogalapja

4.1. A Webshop keretében az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyrészt az Ön hozzájárulása, másrészt az, hogy az adatkezelés szükséges a Webshop keretében történő szerződéskötéshez és a megkötött szerződés teljesítéséhez, továbbá a számlázással kapcsolatban az, hogy az adatkezelés szükséges az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez.

4.2. Amennyiben Ön az etnoshop.hu weboldalon történő regisztráció során kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez, abban az esetben megvalósul a hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogalapja. Amennyiben Ön megrendelést ad le az etnoshop.hu weboldalon, abban az esetben a hozzájárulás mellett a szerződéskötéshez és a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó jogalap is megvalósul.

 

5. A regisztrációval és a megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

5.1. Ön a weboldalon történő regisztráció során a Tájékoztató elfogadásával – az erre szolgáló checkbox kipipálásával – elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a Webshop keretében kezelje. Így az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. Amennyiben Ön megrendelést ad le a Webshopon keresztül, abban az esetben az adatkezelés további jogalappal bővül: az adatkezelés a Webshop keretében történő szerződéskötéshez és a megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

5.2. Az adatkezelés célja a regisztráló személy számára felhasználói fiók létrehozása az etnoshop.hu weboldalon történő vásárlás folyamatának érdekében. Az adatkezelés célja továbbá a Webshop üzemeltetése, a Webshop által kínált szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a Webshop üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, a vásárlói rendelések teljesítése, a rendelések ellenértékének beszedése. Mindezek keretében:
a) a vásárlók megrendeléseinek és pénzügyi tranzakcióinak feldolgozása;
b) megrendelési visszaigazolások küldése a vásárlók számára;
c) a regisztrált vásárlók számára elérhető előnyökre való esetleges jogosultság nyilvántartása;
d) vásárlói kérelmek, kérdések és panaszok megválaszolása;
e) felhasználói fiókok kezelése.

5.3. A Webshop keretében kezelt adatok köre:
a) vezetéknév és keresztnév;
b) e-mail-cím;
c) telefonszám;
d) lakcím adatai (ország, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó).

5.4. A regisztráció vagy a megrendelés során megadott személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, vagy a személyes fiók Ön által történő törléséig kezeljük. A vásárló által megadott személyes adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg a felhasználói fiókja aktív, amíg a vásárló nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Kérelmét benyújthatja az shop@neprajz.hu e-mail-címre küldött, elektronikus levél formájában.

 

6. A számlázással kapcsolatos adatkezelés

6.1. Amennyiben Ön a Webshop keretében, megrendeléssel összefüggésben pénzügyi ellenszolgáltatást teljesít, a Néprajzi Múzeum számlát állít ki a megrendelés ellenértékéről.

6.2. Az Adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. Vonatkozó jogszabályok: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 159. § (számlakibocsátási kötelezettség), 169. § (számla kötelező tartalmi elemei), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) 166–169. § (számviteli bizonylatok, szigorú számadási bizonylat, bizonylatmegőrzési kötelezettség).

6.3. Az Adatkezelés célja a megrendelés és teljesítése alátámasztása, tanúsítása.

6.4. Kezelt adatok köre: természetes személy vevő neve, lakcíme, vásárlás időpontja; egyéni vállalkozó neve, nyilvántartási száma, székhelye, adószáma, vásárlás időpontja.

6.5. Az adatkezelés időtartama a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. Az érintett törlési kérelme alapján, az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő elteltével törölhetőek.

 

7. Adatfeldolgozók, adattovábbítás

7.1. A Vásárló jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Néprajzi Múzeum mint adatkezelő által az etnoshop.hu – mint fizetési elfogadóhely – felhasználói adatbázisában tárolt, a Vásárló által megadott, alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: a Vásárló e-mail-címe, telefonszáma, számlázási cím adatai, szállítási cím adatai.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

7.2. A Webshop keretében a Vásárlók által megadott személyes adatokat a Néprajzi Múzeum számviteli kötelezettségeit teljesítő megbízott dolgozza fel. A regisztráció során megadott személyes adatokat az etnoshop.hu szoftvere a Néprajzi Múzeum tulajdonában álló szerveren tárolja, azt harmadik személy nem kapja meg.

7.3. Vásárló a regisztrációval és a megrendelés elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a 7.1. és 7.2. pontban megjelölt személyek az adatait kezeljék és feldolgozzák.

7.4. Vásárló személyes adatait a Néprajzi Múzeum – a 7.1. és 7.2. pontban foglaltakon kívül – harmadik félnek nem továbbítja, kivéve, ha ezt törvény, vagy jogerős bírósági vagy hatósági határozat kötelezővé teszi.

 

8. Adatbiztonsági intézkedések

8.1. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a számára.

8.2. Az Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat az adatátvitel során és a megérkezésük után is védi.

 

9. Az érintett jogai

9.1. A Rendelet szóhasználata szerint „érintett” az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható a rá vonatkozó információ, személyes adat alapján.

9.2. Érintettként Ön bármikor kapcsolatba léphet az Adatkezelővel az alábbi jogainak gyakorlása érdekében.
a) Önnek joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról tájékoztatást, valamint a kezelt és feldolgozott adatairól másolatot kérni (tájékoztatáshoz való jog, hozzáférési jog – Rendelet 15. cikk, Infotv. 15. §).
b) Önnek joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy a befejezetlen adatok kijavítását kérni (helyesbítéshez való jog – Rendelet 16. cikk, Infotv. 17. §).
c) Önnek joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz, hogy ha személyes adatai nyilvánosságra kerültek, akkor a törlés iránti kérelmét az Adatkezelő más adatkezelő részére is továbbítsa (törléshez való jog – Rendelet 17. cikk, Infotv. 17. § (2) bekezdés).
d) Önnek joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog – Rendelet 18. cikk).
e) Önnek joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog – Rendelet 20. cikk).
f) Önnek joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog – Rendelet 21. cikk, Infotv. 21. §).
g) Önnek joga van a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem érinti (hozzájárulás visszavonásához való jog – Rendelet 7. cikk (3) bekezdés).
h) Önnek joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – Rendelet 77. cikk).

9.3. A 9.2. pont szerint bármely kérelmet minden esetben az shop@neprajz.hu e-mail-címre, vagy postai úton a Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. szám alatti postacímére kell elküldeni.

9.4. Felhívjuk az Ön figyelmét arra, hogy a jogérvényesítésre irányuló kérelem teljesítése előtt az Adatkezelőnek kötelessége azonosítani a kérelem benyújtóját. Ha Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

9.5. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

9.6. Ha Adatkezelő az Ön (érintett) kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Ön hozzájárulásával elektronikus úton közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

9.7. Ha Ön az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, akkor Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A per az Ön választása szerint az Adatkezelő székhelye szerint illetékes, vagy az Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítható meg.

 

10. Záró rendelkezések

10.1. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, ami tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

10.2. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem érintett kérdések tekintetében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/678 Rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.

 

Budapest, 2022. 04. 21.

Regisztráció

A sikeres regisztrációhoz minden mező kitöltése kötelező.

"*" a kötelező mezőket jelöli

Név*
Jelszó*
Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.
Töltse le a Néprajzi Múzeum mobil alkalmazását!

Az alkalmazás segítségével részletes tájékoztatást kap a tárlatokról és a megvásárolt audioguideokat is meghallgathaja mobileszközéről a kiállítások látogatása közben.